Brandsäkerhet i bostadsrättsområdet

Nedan följer information kring brandsäkerhet i BRF Prästhagen. Här hittar du:

 1. Ansvarsfördelning inom styrelsen
 2. Brandskyddspolicy
 3. Instruktion vid nödläge
 4. Brandskyddsregler
 5. Brandskyddsrutiner

1. Ansvarsfördelning inom styrelsen gällande brandskydd & kontroller

Huvudansvarig: Ordförande, Barry Wilhelmsson
Brandskyddsansvarig: Ledamot, Ivelina Dimitrova
Brandskyddskontrollant: Suppleant, Michelle Hallangen

Kontakta styrelsen gällande något av nedanstående genom att maila info@brf-prasthagen.se

2. Brandskyddspolicy

Vi arbetar med att 4 gånger per år genomföra systematiska egenkontroller enligt kontrollintervallet. Brister som upptäcks åtgärdas löpande.

Omkring 1:a advent informerar vi om vikten av att släcka stearinljus och att vara noga med användningen av dessa samt informerar om vikten av brandvarnare i hemmet på anslagstavlorna i området.

Detta arbete syftar till att alla som bor, arbetar eller vistas i bostadsrättsföreningens byggnader skall känna till hur de ska förebygga brand samt vad de skall göra om brand utbryter i det egna hemmet eller i övriga byggnader.

3. Instruktion vid nödläge

 • Rädda dem som är i uppenbar fara
 • Varna övriga personer i omgivningen
 • Larma Räddningstjänst genom att ringa 112.
 • Släck branden om det bedöms som möjligt. OBS! Avbryt ett släckförsök i tid.
 • Utrym lokalerna

4. Brandskyddsregler

 • Håll entrér och in- och utgångar till gemensamma utrymmen (ex soprum) trent från brännbart material och sådant som kan stå i vägen vid en utrymning (exempelvis cyklar, barnvagnar, kartonger och liknande).
 • Minska risken för anlagda bränder genom att hålla dörrar till gemensamma utrymmen låsta. Förvara heller inte brännbart material intill husfasaden.
 • I hemmet får endast mindre mängder med brandfarliga vätskor, exempelvis lösningsmedel, spolarvätska, bensin och gaser förvaras.
 • Eventuella brister (t ex felaktiga branddörrar, blockerade utrymningsvägar, trasiga ledljusarmaturer eller om något förvaras olämpligt ur bandskyddssynpunkt) som upptäcks rörande brandskyddet skall omgående felanmälas.

5. Brandskyddsrutiner

 • Innan heta arbeten (svetsning, skärning, lödning etc.) på tillfällig arbetsplats påbörjas skall skriftligt tillstånd inhämtas från brandskyddsansvarig.
 • Säkerhetsregler utfärdade av Svenska Brandskyddsföreningen skall följas.
 • Före håltagning i brandcellsgräns inhämtas skriftligt tillstånd från brandskyddsansvarig.
 • Efter avslutat arbete skall rapport omgående lämnas enligt vad som anges på tillståndet.
 • Alla i föreningen skall påpeka risker eller brister till styrelsen.
 • Brandtillbud skall rapporteras enligt samma rutiner som gäller för olyckstillbud.
 • Informationsblad med brandskyddsregler skall finnas med i handboken som varje boende ska ha fått av styrelsen samt finnas med regelbundet på lappar uppe på anslagstavlorna.
 • Kontroll utförs halvårsvis vid den regelbundna kontrollen av brandskyddet i fastigheterna.
 • Uppdaterad information om brandskydd skall finnas.
 • Räddningstjänsten räddnings/angreppsvägar kontrolleras så att de hålls fria från fordonshinder, träd, buskar mm. Vintertid skall de även snöröjas.

Sidan uppdaterad 2021-12-01