Elbilsladdning

Onsdag 6/9 måste er faktureringsinformation vara registrerad hos miljöbelysning för att kunna fortsätta ladda era bilar i uttagen.

Skicka nedan info till följande adress: tekniker@miljobelysning.nu        

Koden på elstolpen på er plats.       Exempel: GAO5M

Förnamn Efternamn

Adress

Postadress postort

Telefonnummer

E-postadress

Förbrukningen i typ 2 (nedre uttagen i boxen) kommer faktureras månadsvis.

68kr i administrationsavgift per månad.

Laddning av el- och hybrid bil i uttag för motorvärmare är inte tillåtet hos oss på grund av en stor risk för brand. Skulle det börja brinna för att du använt motorvärmaren som laddstation kan du bli skadeståndsskyldig.

Alla ej registrerade typ 2 uttag i föreningen kommer att stängas av onsdag 6/9 12:00.

Information om parkeringsbevakning

Bevakningstjänst Nordisk Security AB är ett av länsstyrelsen auktoriserat be-
vakningsföretag. Vi bedriver verksamhet med ordningsvakter, väktare samt parkeringsvakter. Nu har vi fått det stora förtroendet att ta hand om era parkeringsytor i eran bostadsrätts förening.


Det kommer gå till på följande sätt:


Skyltar kommer sättas upp vid infarten där information står vem som utför
parkeringsbevakningen.

Ni kommer att få parkeringstillstånd både för boende samt besökare från eran
brf styrelse. Dessa ska placeras i bilens framruta väl synliga.

En av våra väktarbilar kommer besöka eran brf ca 2ggr per dygn.

Vi kommer se till att de bilar som står inom ert område har tillstånd parkera på
den plats de står. Om tillstånd saknas kommer en kontrollavgift att utfärdas.

Vi kommer även ta en rond i området då vi kontrollerar bilarna vilket gör om-
rådet säkrare och ni får en tryggare tillvaro.

För mer information Ring 08-122 08 262 eller maila till info@nordisksecurity.se

Byte av förrådsdörrar

Under vecka 26 kommer den tredje etappen i arbetet med att byta ut våra förrådsdörrar påbörjas.

De boende som berörs denna gång kommer under veckan innan att få en informationsbroschyr i brevlådan med all information ni behöver.

Skyddsrumsarbeten

Arbete med att rusta upp våra skyddsrum, dvs husen där vi har soprum och tvättstugor, kommer nu att påbörjas.

Måndag den 22 maj kommer man att börja på Neptunigränd 76. Det innebär att man inte kan använda den tvättstugan under dagen eftersom man kommer att behöva slå av strömmen, och den är därför spärrad i bokningssystemet.

Välkommen Till vårens städdag!

Lördag 13 maj

10:00      Vi möts vid stora lekplatsen i mitten av området. Här berättar styrelsen vad vi behöver göra i området, hur ni kan hjälpa till och vilka redskap som finns att tillgå och låna.

13:00      Föreningen bjuder på lunch på ängen. Vi grillar korv och tar en välförtjänt paus.   Om ni behöver filter till värmepannan delas de ut här.

14:00      Vi fortsätter att städa i området.

16:00      Städdagen avslutas och vi hjälps åt att samla in redskapen som används under dagen.

 Frivillig kvällsaktivitet om väder och vind tillåter.

Sopning av parkeringar

Fredag 21 april kommer våra parkeringar att sopas så att vi får bort vinterns grus.

Om ni har möjlighet att parkera era bilar någon annanstans under dagen underlättar det soparens arbete, men är givetvis inget måste.

Dags att motionera

Dags att lämna in din motion!
Som medlem i Brf Prästhagen har du rätt att lämna in motioner för behandling på bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma.

Var ska den lämnas?
Motionen kan lämnas i brevlådan på Tellusgränd 1 eller skickas med e-post till brf.prasthagen@gmail.com

När ska den lämnas in?
Motionen skall lämnas in senast 28 feb 2023.

Hur skriver man en motion?
Om man vill att bostadsrättsföreningen ska arbeta för eller med en speciell fråga, till exempel en viss typ av aktivitet, utbyggnad eller någon form av utbildning, kan man påverka genom att skriva en motion till föreningens årsmöte.
Som medlem kan man skriva hur många motioner som helst och flera medlemmar kan lämna in en gemensam motion.

När man skriver en motion bör man ställa upp den på ett speciellt sätt. Det är för att styrelsen ska kunna förstå vad motionen innehåller, vilket beslut som motionen vill att årsmötet ska fatta och eventuella konsekvenser. Ett annat tips är att skriva vadsom borde genomföras och inte alltför mycket hur det ska genomföras.
Nedan finns en beskrivning om motionsuppställningen. Det finns även en motions-mall och ett exempel på en motion som kan vara till hjälp på vår hemsida www.brf-prasthagen.se

1. Rubrik
Du ska börja med en rubrik som talar om vad det är för sorts fråga eller åtgärd som ska genomföras, till exempel:

Fler soptunnor

2. Vad du vill att föreningen ska göra och syftet (motiveringen) med åtgärden
Börja med att skriva någon eller några meningar, till exempel:

Jag har märkt att det är rätt skräpigt i området med både papper, plast och cigarettfimpar. Helhetsintrycket av bostadsrättföreningen känns inte så bra. Det finns alltför få soptunnor ute i området.

Tala om varför du vill att föreningen ska anordna, till exempel:

Jag tror att alla vill ha det fint i området och att det handlar om tillgänglighet. Om det fanns fler soptunnor och även soptunnor kombinerade med möjlighet att fimpa cigaretter i så blir det nog inte lika skräpigt i området.

Om det går så är det bra att lämna uppskattade kostnadsförslag eller liknande för styrelsen att ta ställning till, till exempel:

Jag har sett att en normal soptunna för utomhusbruk kostar ca 2500 kr och en soptunna kombinerat med möjlighet för cigarettfimpar kostar ca 3000 kr.

3. Att-satser
Du avslutar din motion med att skriva ett antal så kallade att-satser. Dessa att-satser talar om vad du vill att föreningen ska göra, till exempel:

Med anledning av detta föreslår jag:

Att föreningen köper in och ställer upp fler soptunnor i området.

Du kan skriva mer än en att-sats. I detta exempel så fanns det ju även en till variant av soptunna

Att föreningen köper in och ställer upp soptunnor med möjlighet att fimpa cigaretter

På så sätt så kan ju styrelsen lägga förslag till beslut till årsmötet på två åtgärder och medlemmarna i föreningen kan rösta om två förslag.

Det finns även en annan variant där motionen ber om en utredning om kostnader, åtgärder eller liknande, till exempel:

Att styrelsen utreder kostnaden för dessa soptunnor

Att styrelsen utreder behovet av antalet soptunnor

Att styrelsen lämnar förslag till åtgärd till nästa årsmöte

4. Avslutning
Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna den med ditt namn och adress.

När du är klar med din motion ska du lämna in den till styrelsen.

På årsmötet
Styrelsen ska alltid föreslå bifall (godkännande) eller avslag på din motion. Då föreslår styrelsen årsmötet att tycka på ett speciellt sätt om motionen.
Det är alltid årsmötet som bestämmer om en motion ska bifallas eller inte. Det brukar finnas en punkt på dagordningen som heter motioner. Det är mötesordföranden som ställer din motion mot bifall eller avslag, dvs. frågar medlemmarna på mötet om de röstar ja (bifall) eller nej (avslag).

Om en motion innehåller flera att-satser kan årsmötet säga ja till vissa och nej till andra.